Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a o souvisejících právech podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

1. Komu je tato informace určena?Tato informace je určena všem stávajícím, potenciálním a po určitou dobu i bývalým klientům (dále jen „Klient“) skupiny NEOCITY GROUP v České republice, tedy těm, kteří uzavřeli nebo mají v úmyslu uzavřít s některou ze společností náležejících do skupiny NEOCITY GROUP v České republice (dále jen „Skupina NEOCITY“), jejichž seznam je uveden v čl. 2. níže (dále jen „Společnost či Společnosti NEOCITY“), rezervační smlouvu, smlouvu o budoucí kupní smlouvě či kupní smlouvu, jejímž předmětem je převod vlastnictví k jednotce ve smyslu § 1158 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Jednotka“) ze Společnosti NEOCITY na Klienta (dále jen „Smlouva či Smlouvy“). Potenciálním Klientem je i zájemce, který odesílá vzkaz prostřednictvím kontaktního formuláře na webu NEOCITY https://www.neocity.cz/cs/kontakt či na webu jednotlivých projektů NEOCITY, např. https://www.r2rokytka.cz/cs/kontakt či https://www.libenrozkveta.cz/cs/kontakt (dále jen „Vzkaz“)

2. Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej kontaktovat?Společnost NEOCITY, se kterou jste uzavřel(a) nebo uzavíráte Smlouvu či jednáte o jejím uzavření a/nebo které jste odeslal(a) či odesíláte Vzkaz (dále jen „Smluvní partner“), a ostatní Společnosti NEOCITY jsou vždy společnými správci Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 26 Nařízení.

Společnostmi NEOCITY jsou: Neocity Group CZ, s.r.o., IČO: 27217167, Neocity 9, s.r.o., IČO: 05904056, Neocity 10, s.r.o., IČO: 01771884, Neocity 20, s.r.o., IČO: 07032030, Neocity 29, s.r.o, IČO: 06829325, Neocity 15, s.r.o., IČO: 07074476, Neocity S2, IČO: 03091988, Neocity O2, s.r.o., IČO: 08088438 a City Property s.r.o., IČO: 27113558, a dále zaniklé Neocity 8, s.r.o., IČO: 29411602, Neocity 19, s.r.o., IČO: 24810177 a Neocity Podolí, s.r.o., IČO: 24683426, Neocity 6, s.r.o., IČO: 04153138, a Neocity 15, s.r.o., IČO: 07074476, které se fúzí sloučily s Neocity Group CZ, s.r.o., všechny se sídlem Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7 – Holešovice, a společnost Neocity Towers s.r.o., IČO: 27426823, se sídlem Loretánské náměstí 109/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany a případné budoucí Společnosti NEOCITY, které budou vždy uvedeny v zápatí webu každého z projektů prezentovaných na webu NEOCITY (dále jen „Společnísprávci“).

Společní správci mimo jiné ujednali, že informační povinnost dle článků 13 a 14 Nařízení, kterou lze podle § 8 z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, splnit zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. v případě zpracování za účelem plnění zákonné povinnosti či veřejného úkolu, a dále ve vztahu k elektronicky zasílanému Vzkazu), plní Společní správci zveřejněním na webu NEOCITY, resp. též na webu příslušného projektu. Při předsmluvních jednáních a při uzavírání Smlouvy samotné pak tuto povinnost plní přímo Společnost NEOCITY, která je Smluvním partnerem.

Ve věci osobních údajů můžete Společné správce primárně kontaktovat a veškerá níže uvedená práva uplatnit písemně na adrese Neocity Towers s.r.o., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7 – Holešovice či zasláním e-mailové zprávy na adresu osobniudaje@neocity.czNa těchto adresách lze též hlásit změny v osobních údajích, ke kterým u Vás dochází. Práva podle Nařízení však lze podle jeho článku 23 odst. 3 vykonávat u každého ze Společných správců i vůči každému z nich.

3. Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a zpracováváme?
Zpracováváme o Vás zejména identifikační, adresné a kontaktní údaje, údaje o Vašich bankovních účtech a bonitě, o Vašich rodinných poměrech a preferencích v oblasti bydlení,

(a) které jsou uvedené ve Vzkazu, ve Smlouvách a v dokumentech, které s nimi souvisejí, například v listinách týkajících se klientských změn, v protokolu o technické přejímce či protokolu o předání Jednotky;

(b) které sdělíte některému ze Společných správců či Příjemcům dle čl. 5 níže při uzavírání a plnění Smluv a poskytování s nimi souvisejících služeb, například v souvislosti s platbami dle Smluv či se zpracováním klientských změn.

Vaše osobní údaje tedy získáváme především od Vás, dále od ostatních Společných správců, případně prostřednictvím dalších správců dle čl. 5 níže či z veřejných seznamů (např. z katastru nemovitostí či obchodního rejstříku).

4. Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

(a) uzavření Smluv a plnění Smluv, právním titulem je splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;

(b) plnění povinností, které v souvislosti s uzavíráním a plněním Smluv ukládají právní předpisy, a to zejména archivačních povinností (dle zákona o účetnictví, o DPH apod.) a povinnosti provádět identifikaci, případně kontrolu Klientů a zaznamenávat a ověřovat jejich osobní údaje z průkazů totožnosti dle z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Povinnost identifikace dle AML“). Právním titulem je plnění právní povinnosti, která se na Společné správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;

(c) oprávněných zájmů Společných správců, k nimž patří zejména:

(i) předávání osobních údajů v rámci Skupiny NEOCITY pro její vnitřní administrativní účely, zejm. za účelem jejich zpracování vybranými zaměstnanci v rámci Skupiny NEOCITY, resp. zpracovateli či jinými správci řádně pověřenými v rámci Skupiny NEOCITY;

(ii) ochrana právních nároků Společných správců a primárně Smluvního partnera v případných sporech týkajících se Smluv či zpracování osobních údajů apod.;

(iii) v případě hypotečního financování koupě Jednotky předávání nezbytných osobních údajů Klientů stanovenému zprostředkovateli hypotečního financováníza účelem optimalizace vyřizování financování koupě na základě Smluv;

(iv) plnění úvěrové smlouvy ve vztahu k financující bance, zejm. prokazování komercializace projektu předkládáním vybraných Smluv bance financující příslušný projekt;

(v) zasílání obchodních sdělení týkajících se stávajících či připravovaných projektů Skupiny NEOCITY Klientům za účelem přímého marketingu;

(vi) využití nezbytných kontaktních údajů Klientů, kteří nabývají dle Smluv vlastnictví k jednotkám vymezeným v domě, pro jehož správu vzniklo společenství vlastníků jednotek, jehož je Smluvní partner prvním předsedou společenství vlastníků, do okamžiku jejich zápisu do katastru nemovitostí, za účelem svolávání zasedání shromáždění vlastníků.

Jde o zpracování údajů nezbytné pro uzavření a plnění Smluv a plnění právních povinností a pro oprávněné zájmy Společných správců. Poskytnutí údajů je tedy povinným smluvním a zákonným požadavkem, bez něhož nelze Smlouvy uzavřít a plnit, plnit právní povinnosti ani naplnit oprávněné zájmy Společných správců.

Proti zpracování za účelem optimalizace financování lze vznést námitku před uzavřením příslušné Smlouvy a dále postupovat dle příslušného ustanovení příslušné Smlouvy o využití vlastního zprostředkovatele financování. Proti zpracování za účelem přímého marketingu můžete vznést námitku kdykoli a Společní správci od zpracování za tímto účelem bez dalšího neprodleně upustí.

Pokud bychom měli v úmyslu nebo by bylo nezbytné Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, poskytneme Vám neprodleně předem informaci o tomto jiném účelu a další související informace.

5. Komu mohou Společní správci Vaše osobní údaje zpřístupnit?Společní správci mohou Vaše osobní údaje zpřístupnit následujícím příjemcům:

(a) zvoleným zpracovatelům, kteří se podílejí na plnění Smluv či poskytují Společným správcům s nimi související služby a Vaše osobní údaje zpracovávají na základě pokynů Společných správců, zejména provozovateli klientského systému a správci sítě Skupiny NEOCITY;

(b) dalším správcům pro účely poskytování konkrétní se Společnými správci sjednané služby, např. generálnímu dodavateli, projektovému manažerovi, technickému dozoru, zprostředkovatelům klientských změn, bankám financujícím projekty Skupiny NEOCITY, v případě hypotečního financování koupě Jednotky zprostředkovatelům hypotečního financování, právním zástupcům, účetním, daňovým a dalším poradcům Společných správců;

(c) při plnění právních povinností zejména orgánům veřejné moci(dále jen „Příjemci“).

Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

6. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme? 
Vaše osobní údaje shromážděné za účelem uzavření a plnění Smluv zpracováváme do splnění závazků a uspokojení nároků ze všech Smluv a všech případných souvisejících řízení a dále po dobu nezbytnou k plnění s nimi souvisejících právních povinností Společných správců, tj. zejména povinnosti identifikace dle AML a všech archivačních povinností.

Nedojde-li na základě Vaší poptávky k uzavření Smlouvy, obratem ukončíme zpracování Vašich osobních údajů, vyjma základních, které si ponecháme pro účel ochrany právních nároků dle čl. 4. písm. c) odst. (ii) výše, a kontaktních, které využíváme k zasílání obchodních sdělení dle čl. 4. písm. c) odst. (v) výše.

V případě vyhovění Vaší námitce proti některému ze zpracování za účelem oprávněných zájmů Společných správců dojde k ukončení zpracování příslušných údajů nejpozději do 3 měsíců od odeslání vyrozumění o takovém vyhovění.

Za účelem ochrany právních nároků Společných správců pro případ sporů ze Smluv s Klienty či v souvislosti s prováděným zpracováním si Společní správci ponechají nezbytné údaje nejdéle po dobu jednoho roku od uplynutí všech promlčecích lhůt, které vyplývají ze Smluv či předsmluvních jednání, nebo se vztahují se k provedenému zpracování.

7. Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme? Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně s využitím moderních technologií. Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

8. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

(a) právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud ano, pak právo na přístup k nim, právo na související informace o nich a o jejich zpracování a o všech Vašich souvisejících právech. Máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů, první bezplatně a každou další případně za přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

(b) právo na opravu: Máte právo požádat Společné správce o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, považujete-li je za nepřesné či neúplné;

(c) právo na omezení zpracování: Po dobu řešení sporů týkajících se Vašich údajů (např. ohledně přesnosti, na základě námitky či žádosti o omezení či o jejich poskytnutí na ochranu Vašich právních nároků) máte právo na omezení jejich zpracování jen na jejich uložení. Další zpracování je možné jen s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiných osob či veřejného zájmu;

(d) právo na výmaz: Máte právo požadovat, aby Společní správci vymazali Vaše osobní údaje v případech stanovených Nařízením, např. pominul-li účel jejich zpracování, jsou-li již nepotřebné pro stanovené účely, odvoláte-li souhlas, jsou-li zpracovávány na jeho základě, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, vznesete-li úspěšně námitku, zpracování je protiprávní nebo to Společným správcům ukládá právní předpis;

(e) právo vznést námitku: Budou-li nebo zpracovávají-li Společní správci po předchozí informaci Vaše údaje pro účely svých oprávněných zájmů (například přímého marketingu, ochrany svého majetku či obhajoby svých právních nároků), máte právo vznést námitku. Na základě námitky Společní správci údaje dále nezpracovávají, pokud neprokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. U námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu od zpracování upustí bez dalšího;

(f) právo na přenositelnost údajů: Jedná-li se o osobní údaje, které od vás získali Společní správci za účelem plnění Smlouvy či na základě Vašeho souhlasu a které zpracovávají automatizovaně, máte právo od Společných správců obdržet výpis takových údajů ve strukturovaném strojově čitelném formátu a, je-li to technicky proveditelné, právo na jejich předání jinému správci;

(g) dále máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.